آمار آموزش 20 - روبان دوزي (کوسن )


روبان دوزي (کوسن )روبان دوزي (کوسن )
      لوازم مورد نياز 1. روبان نيم سانتي در رنگ هاي بنفش و آبي ملايم و سبز زيتوني 2. نخ رنگي سبز زيتوني 3. نگين براي وسط گل ها 4. مقداري آستري 5. کش 6. نوار اريب 1. ابتدا دور پارچه را سردوزي کرد ه تا پارچه ريشه نشود . به فاصله ي نيم سانتي متر ، يک خط مستقيم کشيد ه دور تا دور کار رسم کنيد . اگر از پارچه با بافت درشت استفاد ه کرد ه ايد مي توان با نخ غير هم رنگ خط مستقيم را روي پارچه کوک درشت بزنيد .
روبان دوزي (کوسن )
2. به فاصله ي 2 سانتي متر يک خط مستقيم ديگر موازي با خط قبلي رسم کنيد ( يا کوک بزنيد ). 3. روي خط ها را با دند ه ي ريز سردوزي يا درجه ي جا د کمه چرخ کنيد و سعي کنيد خيلي يکد ست و صاف و روي يک خط دوخت بزنيد تا کار تميزتر شود .
روبان دوزي (کوسن )
4. نخ هاي طويلي بين دو خط دوخته شد ه را بکشيد ، سعي کنيد نخ کش ها از قسمت دوخته شد ه خارج نشود براي اين کار اول قسمت عرض داخل کادر دوخته شد ه را برش بزنيد و بعد نخ هاي طولي را بکشيد .
روبان دوزي (کوسن )
5. با نخ و سوزن و يا روبان به رنگ دلخواه مانند شکل ژور بزنيد . سعي کنيد نخ ها را خيلي منظم و به اندازه ي يکنواخت از داخل هم رد کنيد تا جلوه ي بهتري داشته باشد . بهتر است نخ يا روبان مورد استفاده در ژور رنگ زمينه ي کار و يا رنگ يکي از گل هاي متن انتخاب شود .
روبان دوزي (کوسن )
6. متن کار : نقشه را روي پارچه منتقل کنيد اگر از پارچه ي نازک استفاد ه مي کنيد نقشه را زير پارچه قرار داد ه و محل گل ها را با يک نقطه و برگ ها را با خط کوتاه علامت بزنيد اگر از پارچه ضخيم استفاد ه مي کنيد حتماً بايد با کاربن مخصوص پارچه انتقال نقشه را انجام د هيد . 7. گل ها و برگ ها را مطابق نقشه بدوزيد . براي ساقه ها به دو روش مي توانيد کار کنيد . يا از رنگ هاي آکريليک مخصوص پارچه با قلم موي ظريف استفاد ه کنيد يا با نخ به رنگ سبز زيتوني ساقه دوزي کنيد .
روبان دوزي (کوسن )
8. وسط گل ها را گره ي فرانسوي بزنيد . براي زيباتر شد ن کار مي توانيد از نگين هم رنگ گل استفاد ه کنيد ، دور تا دور کار را با نوار اريب به رنگ زمينه بدوزيد و از پشت کار اتوي ملايم بزنيد .
روبان دوزي (کوسن )
9. براي دوخت کاور جعبه دستمال کاغذ ي در قسمت وسط طول پارچه خطي به طول 12 سانتي متر علامت بزنيد . 10. از پارچه آستري مستطيلي به اندازه هاي 14*25 سانتي متر بريد ه وسط آن را به اندازه ي 12 سانتي مترروي خط علامت زد ه قرار داد ه با دند ه ي ريز چرخ کنيد .
روبان دوزي (کوسن )
11. وسط خط دوخته شد ه را برش بزنيد و آستري را به پشت کار برگردانيد . 12. روي خط دوخته شد ه را کوک بزنيد و اتو کنيد .
روبان دوزي (کوسن )
13. يک قطعه پارچه مستطيلي به ابعاد 72*15 ( طول آماد ه شد ه 70 سانتي متر ) دور تا دور پارچه مستطيلي دوخت بزنيد . خط ارتفاع را نيز بدوزيد .
روبان دوزي (کوسن )
14. دور لبه ي پايين آستري را 2 سانتي متر تو گذاشته و بدوزيد به طوري که بتوانيد از يک لبه ي دوخت کش عرض 1 سانت عبور د هيد . 15. يک قطعه کش به طول 30 سانتي متر بريد ه از داخل محل دوخته شد ه رد کرد ه و دو سر کشش را به هم بدوزيد .
روبان دوزي (کوسن )

روبان دوزي (کوسن )
براي زيباتر شدن محل برگردان پارچه مي توانيد لبه ي آن يا کناره ها را با نوار 3 ميلي متري دوخت تزئيني يا چند گل ريز بدوزيد .
روبان دوزي (کوسن )

روبان دوزي (کوسن )
منبع:ترمه ش 11 /ج  
#اجتماعی#


+ نوشته شده توسط آموزش 20 در یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ و ساعت 12:36 |